TAGIRI JAPAN– 2008-2014 / Top / Works / About / facebook / Textile (441) / OnlineShop / Blog / Tumblr / Contact / ₯ Remaining materials were dismantled closet and table
under construction/2014₯ 
‘‘‘‘‘‘‘

OSHO/2013₯

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
mosaic,inlay/2013₯
‘‘‘‘‘‘
panels/2013₯
‘‘‘‘‘‘
chair/2012₯  

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

table/2011₯ 
‘‘‘‘‘‘
door/2010₯   
‘‘ 
holder/2010₯   
‘   
slide/2009₯   
‘   
handle/2009₯   
‘‘    
tree/2009₯
‘‘‘
box/2008₯
‘‘‘
tension/2008₯ 
‘‘
shelf/2008₯
‘‘ 
bookshelf/2008₯ 
‘‘